งานด้านบริการ

• งานตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (External Audit)  อ่านต่อ +
• ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
• บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
• บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานประจำปี  อ่านต่อ +
• งานวิจัยและพัฒนา (Research and development)  อ่านต่อ +