ผลงานด้านวิชาการ

 
 
1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
                    1.1  RF Planning & Site Optimization 4G, 5G Networks  upto 73 GHz
                    1.2 Wireless Indoor Positioning System
                    1.3 การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานขนาดเล็ก
                    1.4 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นแบบ Semi-deterministic  สำหรับเครือข่าย 5G
                    1.5  การสร้างแบบจำลองการลดทอนการแพร่กระจายคลื่นระบบ RFID สำหรับการแสดงข้อมูลผู้ป่วย
                    1.6  Energy Saving Knock Down Home

2. โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
                    2.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1กิโลวัตต์จากพลังงานงานคลื่น” (Development of a Prototype 1kW Electricity Generation System from Wave Energy)
                    2.2 โครงการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายตัวตรวจวัดการใช้พลังงานแบบไร้สายภายในอาคารเพื่อการจัดการพลังงาน” (Wireless Energy Sensor Network for Energy Management)
                    2.3 โครงการศึกษาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง
                    2.4 โครงการศึกษาแนวทางเตือนภัยน้ำท่วมโดยตรงผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                    2.5 โครงการวิจัยเรื่อง "ระบบเตือนด้วยเสียงสำหรับการฝึกทักษะการแทงเข็มเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือด
                   2.6 ตัวตรวจจับแรงกดผิวหนังของหุ่นจำลองการฉีดยาทางกล้ามเนื้อแบบมีปฏิสัมพันธ์                    
                   2.7 An Empirical Propagation Model for UHF Frequency Bands in Varied Type of Tree
                   2.8 ห้องอเนกประสงค์เพื่อทดสอบการประหยัดพลังงาน

Research Interest
 1. Electromagnetic Wave propagation Modeling
 2. Energy Management system
 3. Practical clean energy technologies
 4. Smart construction
 5. Artificial Intelligent
 
International journals // Book series

 1. S. Phaiboon and Pisit Phokharutkul “Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks” Lecture Notes In Electrical Engineering (LNEE), Springer Verlag, 2018(accepted).
 2. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Path loss prediction for low-rise buildings with image classification on 2-D aerial photographs” Progress in Electromagnetics Research, PIER, Vol. 95, pp. 135-152, 2009.
 3. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “New upper and lower bounds line of sight path loss model for mobile propagation in buildings” AEU - International Journal of Elec. and Comm., Vol. 62, pp. 207-215, Mar. 3, 2008.
 
 International Conferences

 1. S. Phaiboon and V. Jungpanich,  “An Empirical Propagation Model for UHF Frequency Bands in Varied Types of Tree Lines” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘16, Marina Bay Sands, Singapore, Nov. 22–25, 2016.
 2. S. Phaiboon,  and K. Tanukitwattana, “Fuzzy Model for Predicting Electric Generation from Sea Wave Energy in Thailand” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘16, Marina Bay Sands, Singapore Nov. 22–25, 2016.
 3. S. Phaiboon, and K. Jailearnmee, "Fuzzy Electric Generation Modeling from Sea Wave Energy in Gulf of Thailand", in Proc. EAME 2015, Phuket, Thailand, pp. 441-443, Jul. 26-27, 2015.
 4. S. Phaiboon, and S. Thanrattanukool, "An Empirically Based Model for Electric Generation of Bicycle", Applied Mechanics and Materials, Vol. 701-702, pp. 1210-1213, 2015.
 5. S. Phaiboon, “Space diversity path loss in a modern factory at frequency of 2.4GHz” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 13, pp. 386-393, 2014.
 6. S. Phaiboon, and A. Kampan, “Path loss characteristics in a civil laboratory building at a frequency of 2.4GHz” Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2013, Stockholm, Sweden,  pp. 833-836, Aug 12-15, 2013.
 7. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Sea waves power generation by using a permanent magnet rotary generator drive: A case study in gulf of Thailand” Advanced Materials Research J., pp. 1126-1131, 2012.
 8. S. Phaiboon, and S. Seesaiprai, “Path loss through pine forest around beach for wireless sea wave energy” Advanced sensor network Materials Research J., pp. 3954-3958, 2012.
 9. P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Control chart pattern classification using Fourier descriptors and neural networks” in Proc. AIMSEC 2011, Zhengzhou, China,  pp. 4587-4590, Aug. 8-10, 2011.
 10. P. Phetsri, A. Sungkhapong, and S. Phaiboon, “Micro cell path loss prediction through hilly-forest terrain: A case study in South of Thailand” in Proc. AIMSEC 2011, Zhengzhou, China, pp. 4670-4673, Aug. 8-10, 2011.
 11. P. Phokharutkul, K. Nantanitikorn, and S. Phaiboon, “Thai speech recognition using double filter banks for basic voice commanding” in Proc. CMCE 2010, Changchun, China, Vol. 6, pp. 33-36, Aug. 24-26, 2010.
 12. S. Phaiboon, “RF macro-cell prediction using fuzzy logic: Case study in Bangkok City -Thailand” in Proc.  Int. Conf. on Comm. and Info. Tech., CIT'10, Corfu Island, Greece, pp. 105-109, Jul. 22-25, 2010.
 13. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Comparison between Xia and Walfisch-Ikegami models for low-rise building path loss prediction” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘10, Fukuoka, Japan, pp. 889-892, Nov. 21-24, 2010.
 14. P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Aerial image classification using fuzzy miner” in Proc. ICACTE ‘09, Cairo, Egypt,  Vol. 1, pp. 193-200, Sept. 25-27, 2009.
 15. P. Phokharutkul, N. Songneam, C. Kimpan, and S. Phaiboon, “Force histograms and radial density for invariant image retrieval” in Proc. ICACTE ‘09, Cairo, Egypt, Vol. 1, pp. 95-102, Sept. 25-27, 2009.
 16. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Comparison between mixing and pure Walfisch-Ikegami path loss models for cellular mobile communication network” in Proc. Elec. Research Symp., Beijing, China,  Vol. 1, pp. 89-94, Mar. 23-27, 2009.
 17. S. Phaiboon, “Effects of Airy Building to Micro-cell Path Loss Prediction on 2D Map” in Proc. ISAP ‘09, Bangkok, Thailand, pp. 165, Oct. 20-23, 2009.
 18. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and P. Kittithamavongs, “Mobile path loss prediction with image segmentation and classification” in Proc. ICMMT '07, Guilin, China, Apr. 18-21, 2007.
 19. S. Phaiboon, “New Boundary LOS Path Loss Model for Mobile Communications in Buildings” in Proc. EECON-30, Kanchanaburi, Thailand, pp. 993-996, Oct. 25-26, 2007. (Invited Paper)
 20. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Muti-layer fuzzy logic sets for mobile path loss in forests” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘06, Hong Kong, China, Nov. 14-17, 2006.
 21. S. Phaiboon, K. Pitithammawong, T. Chulajata, and S. Somkuarnpanit, “Fading analysis of vegetation density effects on path loss for 1.8GHZ cellular mobile with low base station antenna height” in Proc. the IASTED Int. Conf. on Networks and Comm. Syst. 2006, Chiang Mai, Thailand, pp. 283-286, Mar. 29-31, 2006.
 22. S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “Mobile path loss characteristics for low base station antenna height in different forest densities” in Proc. 1st Int. Symp. Wireless Pervasive Comput., Phuket, Thailand, pp. 1-6, Jan. 18, 2006.
 23. S. Phaiboon, P. Phokharatkul, P. Kittitummawong, and S. Somkuarnpanit, “Mobile path loss prediction model for forest areas using MIMO fuzzy logic system” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 5 (9), pp. 1807-1812, Mar., 2006.
 24. S. Phaiboon, and P. Phokharatkul,“ An empirical based path loss model with tree density effects for 1.8GHz mobile communications using fuzzy regression” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 5 (3), pp. 564-571, Mar., 2006.
 25. P. Phokharatkul, S. Kamnuanchai, C. Kimpan, and S. Phaiboon, “Comparative study of B-spline and cardinal spline with genetic algorithm for invariant shape object recognition” WSEAS Trans. on Comput., Vol. 5 (3), pp. 536-543, Mar., 2006.
 26. S. Phaiboon, “Statical Microwave Path Loss Models in Urban Line-of-sight Areal Using Fuzzy Regression” in Proc. ICCAS2005, KINTEX, The Province of Gyeonggi, Korea, Jun. 2-5, 2005.
 27. P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “A Written Numerals Recognition Using an Ant-Miner Algorithm” in Proc. ICCAS2005, KINTEX, The Province of Gyeonggi, Korea, Jun. 2-5, 2005.
 28. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “2to 16GHz Microwave line-of-sight path loss prediction on Urban streets by fuzzy logic models” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘05, Melbourne, Australia, Nov. 21-24, 2005.
 29. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “2to 16GHz Microwave line-of-sight path loss prediction on Urban streets by fuzzy logic models” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘05, Melbourne, Australia, Nov. 21-24, 2005.
 30. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, S. Somkuarnpanit, and S. Boonpiyathud, “Microwave line-of-sight path loss prediction on urban street by fuzzy logic model” in Proc.  Asia-Pacific Microwave Conf., APMC ‘05, Suzhou, China, Dec. 4-7, 2005.
 31. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, S. Somkuarnpanit, and S. Boonpiyathud, “Upper-and lower-bound path-loss modeling for indoor line-of-sight environments” in Proc. Asia-Pacific Microwave Conf., APMC ‘05, Suzhou, China, Dec. 4-7, 2005.
 32. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Breakpoint distance los path loss model for indoor communication using anfis” in Proc. the Second IASTED Int. Multi-Conf. on Automat., Cont., and Info. Tech. –Comm. Syst. 2005, Novosibirsk, Russian Federation, pp. 45-50, Jun. 20-24, 2005
 33. P. Phokharutkul, S. Chaisriya, S. Somkuarnpanit, S. Phaiboon, and C. Kimpan, “Offl-Line Hand Written Thai Character Recognization Using Ant-Miner Algorithm” in Proc.  ESSE 2005, Budapest, Hungary, Vol. 8, pp. 276-281, Oct. 26-28, 2005.
 34. P. Phokharutkul, S. Chaisriya, S. Somkuarnpanit, S. Phaiboon, and C. Kimpan, “Developing the Color Temperature Histrogram Method for Improving the Content-Based Image Retrival” in Proc.  ESSE 2005, Budapest, Hungary, Vol. 8, pp. 270-274, Oct. 26-28, 2005.
 35. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “An Advanced Empirical Path Loss Model for Indoor Communication Using Fuzzy Logic” in Proc. ECTI 2005Int. Conf., Pattaya, Thailand, pp. 217-220, 2005.
 36. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for Indoor Propagation Prediction” in Proc. ICCAS2004, The Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 1865-1869, Aug. 25-27, 2004.
 37. S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Site-specific indoor propagation prediction using adtive neuro-fuzzy inference systems” in Proc. ICMMT ’04Int. Conf., Beijing, China, Vol. A6.5, pp. 154-157, Aug 18-21, 2004
 38. P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Mobile robot control using type-2fuzzy logic system” in Proc. IEEE Conf., RAM, Singapore, pp. 296-299, Dec 1-3, 2004
 39. P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Mobile propagation path loss models for suburban areas using type-2fuzzy logic approximation” in Proc. ICMMT ’04Int. Conf., Beijing, China, Vol. A6.6, pp. 158-162, Aug 18-21, 2004
 40. S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Mobile propagation path loss models for suburban areas using fuzzy logic approximation” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘04, Chiang Mai, Thailand, Vol. C,  pp. C133-C136,  Nov. 21-24, 2004.
 41. S. Phaiboon, “An empirically based path loss model for indoor wireless channels in laboratory building” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘02, Beijing, China, pp. 1020-1023, Oct. 28-31, 2002.
 42. S. Suchat, S. Paiboon, and P. P. Yupapin, “An experiment of optical encryption technique with quantum security for mobile phone up-link converter” in Proc. IEEE ICIT '02, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand,  Vol. 2, pp. 1245–1248, Dec. 11-14, 2002
 43. S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “An optical fiber feeder system and performance for cellular microcell 800MHz CDMA systems” ” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘01, Singapore, pp. 1020-1023, August 19 - 22, 2001.
 44. Phaiboon, “Design of an Electro-optic Modulator for Radio-Over-Fiber System using Four-plate Electrodes Structure” KMITL Science Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 89–93, 2001.
 45. S. Phaiboon, “Predicting Path Loss for Cellular Mobile Communication Using Linear Regression and Neural Network” in Proc. SCI 2001, Orlando, Florida, USA, pp. 296–293, Jul 22-25, 2001.
 46. S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “Modeling and analysis the effect of radio-frequency fields in hospitals to the medical equipment” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol. 1, pp. I-92-I-95, Sept. 24-27, 2000.
 47. Phaiboon, V. Vivek, and S. Somkuarnpanit, “Analysis and measurement of radio-frequency interference due to the corona from 500kV transmission lines” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol. 1, pp. I-88-I-91, Sept. 24-27, 2000.
 48. S. Paiboon, P. Phokharatkul, and S. Somkuarnpanit, “Propagation-path losses characterization for 800MHz cellular communications in Bangkok” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 99, Cheju, Korea, Vol. 2pp. 1209–1211, Sept. 15-17, 1999.