หลักสูตรการอบรม

• พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร

          นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนด ให้อาคารและโรงงานควบคุมดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงานทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นยังขาดความร่วมมือจากบุคคลในองค์กร และขาดการดำเนินการที่เป็นระบบรวมทั้งไม่มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลเท่าที่ควร      

       ดังนั้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์ พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดทำระบบการจัดการพลังงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทำให้อาคารและโรงงานควบคุม จะต้องดำเนินการจัดทำระบบจัดการพลังงานดำเนินการตรวจสอบระบบจัดการพลังงานและจัดส่งรายงานการตรวจสอบดัง กล่าวให้แก่ พพ. ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
การจัดการพลังงาน เป็นวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่ทุกคนในองค์ กรมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติการสรุปทบทวนการจัดการ และการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
            ดังนั้นการจัดการพลังงานจึงเป็นกระบวนการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาก หากหน่วยงานใดนำไปใช้จะสามารถประหยัดพลัง งานลงได้อย่างมาก ทั้งนี้ การดำเนินการวางระบบการจัดการพลังงานจะ ต้องสอดคล้องกับกระบวนการใช้พลังงานของหน่วยงานและต้องการทีมผู้ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานและการวางระบบการจัดการพลังงาน จึงจะสามารถทำให้การจัดการพลังงานมีประ สิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กฎหมายมีผลในการบังคับใช้ พพ. ได้กำหนดบทลง โทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาทในกรณีอาคารหรือโรงงานเพิกเฉยไม่ดำ เนินการตาม พรบ. และเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีไม่จัดการพลังงานตามกฎ กระทรวง ทางอาคารหรือโรงงานจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอีกด้วย             
  

วัตถุประสงค์

             1.เพื่อให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2550
             2. เพื่อจัดอบรมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
             3.เพื่อจัดอบรมคณะผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit)
             4เพื่อนำส่งผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแก่กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรการอบรม

            บทที่ 1 พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
            บทที่ 2 การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
            บทที่ 3 ประกาศกฎกระทรวง  
 

วันและเวลาการอบรม

           เวลาอบรม 1 วัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน
          - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 40 คน)   

         **ราคาพิเศษสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ขอรับบริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี ใช้สิทธิ์ลดพิเศษ หลือเพียง 29,000 บาท/ คอร์ส***

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
   

การรับสมัคร

               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร + สลิปโอน แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 : ติดต่อคุณน้ำ
 
 

                         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780