หลักสูตรการอบรม

• เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หลักการและเหตุผล 

                     ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน ไม่ว่าการรับรู้ หรือแรงจูงใจของสมาชิกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานจะอยู่ในระดับใด  ทุกคนควรได้รับการกระตุ้นให้มีการรับรู้ และเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
                    พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550  ซึ่งเน้นในเรื่อง ของการจัดการพลังงานและการปรับจิตสำนึก ในขั้นตอนที่ 5 ตาม ข้อกำหนดของการจัดการพลังงานคือ โรงงานควบคุมจะ ต้องจัดอบรม ปรับจิตสำนึกในแผนการอบรมประจำปี ซึ่งต้องจัดทำขึ้นทุก ๆ ปี เป็น กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศว-กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดการอบรมหลักสูตร “การปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ขึ้น เพื่อผู้ปฏิบัติงานใน โรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550

 

วัตถุประสงค์

          1. ปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพื่อการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายในองค์กร
          2. สร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
          3. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี และกำจัดสิ่งขวางกั้นระหว่างผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
          5. สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตโดยผลผลิตไม่ลดลง และยังคงคุณภาพไว้ดังเดิม
 

กลุ่มเป้าหมาย 

          1. ผู้บริหาร
          2. ผู้จัดการ
          3. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง วิศวกรรม ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมการใช้พลังงาน
 

หลักสูตรการอบรม

    ช่วงเช้า  —
·       พรบ. ข้อกำหนด และนโยบายการจัดการพลังงาน
·       พื้นฐานการจัดการพลังงานในโรงงาน และอาคารควบคุม
·       ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
    ช่วงบ่าย  —
·       ความตระหนัก การรับรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสาระวิธีประหยัด พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
·       การสื่อสาร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรม ลดการใช้พลังงานทำได้อย่างไร
·        Workshop
·       มอบวุฒิบัตร
 

วันและเวลาการอบรม

           เวลาอบรม 1 วัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน
          - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 40 คน)   

         **ราคาพิเศษสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ขอรับบริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี ใช้สิทธิ์ลดพิเศษ หลือเพียง 29,000 บาท/ คอร์ส***

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
   

การรับสมัคร

               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร + สลิปโอน แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 : ติดต่อคุณน้ำ
  

 


                         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 


                                                                                
หลักการและเหตุผล 
                     ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน ไม่ว่าการรับรู้ หรือแรงจูงใจของสมาชิกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานจะอยู่ในระดับใด  ทุกคนควรได้รับการกระตุ้นให้มีการรับรู้ และเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
                    พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550  ซึ่งเน้นในเรื่อง ของการจัดการพลังงานและการปรับจิตสำนึก ในขั้นตอนที่ 5 ตาม ข้อกำหนดของการจัดการพลังงานคือ โรงงานควบคุมจะ ต้องจัดอบรม ปรับจิตสำนึกในแผนการอบรมประจำปี ซึ่งต้องจัดทำขึ้นทุก ๆ ปี เป็น กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศว-กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดการอบรมหลักสูตร “การปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ขึ้น เพื่อผู้ปฏิบัติงานใน โรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550

 

วัตถุประสงค์

 

          1. ปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพื่อการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายในองค์กร
          2. สร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
          3. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี และกำจัดสิ่งขวางกั้นระหว่างผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
          5. สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตโดยผลผลิตไม่ลดลง และยังคงคุณภาพไว้ดังเดิม
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

          1. ผู้บริหาร
          2. ผู้จัดการ
          3. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง วิศวกรรม ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมการใช้พลังงาน
 

หลักสูตรการอบรม

 

    ช่วงเช้า  —
·       พรบ. ข้อกำหนด และนโยบายการจัดการพลังงาน
·       พื้นฐานการจัดการพลังงานในโรงงาน และอาคารควบคุม
·       ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
    ช่วงบ่าย  —
·       ความตระหนัก การรับรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสาระวิธีประหยัด พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
·       การสื่อสาร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรม ลดการใช้พลังงานทำได้อย่างไร
·        Workshop
·       มอบวุฒิบัตร
 

วันและเวลาการอบรม

           เวลาอบรม 1 วัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

                     รุ่นที่ 1  วันที่  11 กรกฎาคม 2561                     

                       รุ่นที่ 2  วันที่  15 สิงหาคม   2561

 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน
          - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 40 คน)   

         **ราคาพิเศษสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ขอรับบริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี ใช้สิทธิ์ลดพิเศษ หลือเพียง 29,000 บาท/ คอร์ส***

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
   

การรับสมัคร

               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร + สลิปโอน แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 : ติดต่อคุณแพรว/ คุณอ้อ
 
 

                         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 


                                                                                
 
 
หลักการและเหตุผล 
                     ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน ไม่ว่าการรับรู้ หรือแรงจูงใจของสมาชิกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานจะอยู่ในระดับใด  ทุกคนควรได้รับการกระตุ้นให้มีการรับรู้ และเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
                    พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550  ซึ่งเน้นในเรื่อง ของการจัดการพลังงานและการปรับจิตสำนึก ในขั้นตอนที่ 5 ตาม ข้อกำหนดของการจัดการพลังงานคือ โรงงานควบคุมจะ ต้องจัดอบรม ปรับจิตสำนึกในแผนการอบรมประจำปี ซึ่งต้องจัดทำขึ้นทุก ๆ ปี เป็น กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศว-กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดการอบรมหลักสูตร “การปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ขึ้น เพื่อผู้ปฏิบัติงานใน โรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550

 

วัตถุประสงค์

 

          1. ปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพื่อการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายในองค์กร
          2. สร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
          3. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี และกำจัดสิ่งขวางกั้นระหว่างผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
          5. สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตโดยผลผลิตไม่ลดลง และยังคงคุณภาพไว้ดังเดิม
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

          1. ผู้บริหาร
          2. ผู้จัดการ
          3. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง วิศวกรรม ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมการใช้พลังงาน
 

หลักสูตรการอบรม

 

    ช่วงเช้า  —
·       พรบ. ข้อกำหนด และนโยบายการจัดการพลังงาน
·       พื้นฐานการจัดการพลังงานในโรงงาน และอาคารควบคุม
·       ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
    ช่วงบ่าย  —
·       ความตระหนัก การรับรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสาระวิธีประหยัด พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
·       การสื่อสาร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรม ลดการใช้พลังงานทำได้อย่างไร
·        Workshop
·       มอบวุฒิบัตร
 

วันและเวลาการอบรม

           เวลาอบรม 1 วัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

                     รุ่นที่ 1  วันที่  11 กรกฎาคม 2561                     

                       รุ่นที่ 2  วันที่  15 สิงหาคม   2561

 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน
          - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 40 คน)   

         **ราคาพิเศษสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ขอรับบริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี ใช้สิทธิ์ลดพิเศษ หลือเพียง 29,000 บาท/ คอร์ส***

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
   

การรับสมัคร

               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร + สลิปโอน แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 : ติดต่อคุณแพรว/ คุณอ้อ
 
 

                         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 


                                                                                
หลักการและเหตุผล 
                     ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน ไม่ว่าการรับรู้ หรือแรงจูงใจของสมาชิกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานจะอยู่ในระดับใด  ทุกคนควรได้รับการกระตุ้นให้มีการรับรู้ และเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
                    พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550  ซึ่งเน้นในเรื่อง ของการจัดการพลังงานและการปรับจิตสำนึก ในขั้นตอนที่ 5 ตาม ข้อกำหนดของการจัดการพลังงานคือ โรงงานควบคุมจะ ต้องจัดอบรม ปรับจิตสำนึกในแผนการอบรมประจำปี ซึ่งต้องจัดทำขึ้นทุก ๆ ปี เป็น กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศว-กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดการอบรมหลักสูตร “การปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ขึ้น เพื่อผู้ปฏิบัติงานใน โรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550

 

วัตถุประสงค์

 

          1. ปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพื่อการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายในองค์กร
          2. สร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
          3. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี และกำจัดสิ่งขวางกั้นระหว่างผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
          5. สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตโดยผลผลิตไม่ลดลง และยังคงคุณภาพไว้ดังเดิม
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

          1. ผู้บริหาร
          2. ผู้จัดการ
          3. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง วิศวกรรม ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมการใช้พลังงาน
 

หลักสูตรการอบรม

 

    ช่วงเช้า  —
·       พรบ. ข้อกำหนด และนโยบายการจัดการพลังงาน
·       พื้นฐานการจัดการพลังงานในโรงงาน และอาคารควบคุม
·       ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
    ช่วงบ่าย  —
·       ความตระหนัก การรับรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสาระวิธีประหยัด พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
·       การสื่อสาร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรม ลดการใช้พลังงานทำได้อย่างไร
·        Workshop
·       มอบวุฒิบัตร
 

วันและเวลาการอบรม

           เวลาอบรม 1 วัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

                     รุ่นที่ 1  วันที่  11 กรกฎาคม 2561                     

                       รุ่นที่ 2  วันที่  15 สิงหาคม   2561

 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน
          - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 40 คน)   

         **ราคาพิเศษสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ขอรับบริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี ใช้สิทธิ์ลดพิเศษ หลือเพียง 29,000 บาท/ คอร์ส***

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
   

การรับสมัคร

               เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร + สลิปโอน แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 : ติดต่อคุณแพรว/ คุณอ้อ
 
 

                         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 


                                                  &nbs