หลักสูตรการอบรม

• Internal Audit

 หลักการและเหตุผล 

                     ตามที่ พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และจัดให้มีการตรวจสอบการจัดการพลังงาน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจึงต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานขึ้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการพลังงานขึ้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ประกอบกับ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ได้เริ่มนำมาใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ตามความต้องการของลูกค้าและกระแสของสังคมในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
                        นอกจากนี้ โรงงานและอาคารควบคุมยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจภายในที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการพลังงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดการพลังงานยังเป็นเรื่องใหม่และมีโรงงานและอาคารควบคุมและไม่ควบคุมทั่วประเทศเป็นจำนวนหลายพันแห่ง ดังนั้นความต้องการผู้ตรวจสอบภายในการจัดการพลังงานจึงมีเป็นจำนวนมาก
                          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดหลักสูตรอบรม ผู้ตรวจสอบภายในการจัดการพลังงาน (Internal Audit) ขึ้น เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานขึ้น รองรับความต้องการดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550
                             นอกจากหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว การอบรมหลักสูตรนี้  ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรม พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  หรือ  CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)   ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่ออบรมผู้ตรวจสอบภายในการจัดการพลังงานโรงงาน/อาคารควบคุมตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และ ISO 50001
               2. เพื่อให้โรงงาน/อาคารควบคุมดำเนินการระบบการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้ได้
               3. เพื่อให้โรงงาน/อาคารควบคุมสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               4. ปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรม
 

กลุ่มเป้าหมาย 

                    โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมและโรงงานทั่วไปที่ต้องการดำเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
 

หลักสูตรการอบรม

       ประกอบด้วยเนื้อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้
9.00–10.30               กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานเปรียบเทียบ ข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน
                                 ตาม พรบ.ฯ และ ISO 50001
10.45-12.00             วิธีการตรวจติดตามการจัดการพลังงาน รายงานการจัดการพลังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                                การจัดทำ Check list การตรวจติดตามฯ
13.00-14.30              Work shop การดำเนินการตรวจติดตามฯ
14.45-15.30              Post test
15.30-16.00              มอบวุฒิบัตร
 

ค่าอบรม

            - Public 3,900 บาท/ คน

            - In House 39,000บาท (ไม่เกิน 30 คน)   

       • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
       • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
       • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม (สำหรับ In House)

           - ห้องอบรม
           - เอกสารการอบรม (ผู้จัดจะส่งต้นฉบับให้ก่อนอบรม 1สัปดาห์)
           - อาหารว่างและอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
 

อบรม  รุ่นที่ 1  วันที่ 24 ตุลาคม 2562

              รุ่นที่ 2  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

 การรับสมัคร

                   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ Fax มาที่ 02-889-2138ต่อ 6511

                  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780